ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SCHVÁLENIA TYPU URČENÝCH MERADIEL

http://www.typovky.sk

Verzia pre tlač
English versionTlač

Obsahom tohto webového portálu sú tri databázy dokumentov (rozhodnutia o schválení typu, dodatky k týmto rozhodnutiam, revízie týchto rozhodnutí, certifikáty) o schválení typu určených meradiel:

  1. databáza TSQ, ktorá obsahuje rozhodnutia o schválení typu a dodatky k týmto rozhodnutiam vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii,
  2. databáza CERT, ktorá obsahuje certifikáty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Databáza CERT neobsahuje certifikáty váh s neautomatickou činnosťou vydané od 1. januára 2000, ktoré možno nájsť na internetovej stránke www.certifikaty.sk,
  3. databáza TSK, ktorá obsahuje rozhodnutia o schválení typu a revízie týchto rozhodnutí vydané od 1. júla 2000 podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov). Databáza TSK sa priebežne dopĺňa o novo vydané dokumenty.

Copyright © 2012 ÚNMS SR

Dizajn a programovanie: SIRENGRAPH